کیفیت هوای اصفهان در وضعیت زرد و سالم ثبت شد


کیفیت هوای اصفهان در وضعیت زرد و سالم ثبت شد

کیفیت هوای اصفهان امروز نهم شهریورماه با قرارگرفتن روی شاخص ۸۵ در وضعیت هوای سالم و زرد ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، کیفیت هوا در ایستگاه‌های استانداری اصفهان با شاخص ۸۳، انقلاب با شاخص ۸۱، باهنر با شاخص ۹۶، رودکی با شاخص ۷۰، رهنان با شاخص ۸۶، فرشادی با شاخص ۹۱، فیض با شاخص ۷۶، کاوه با شاخص ۹۸، میرزا طاهر با شاخص ۵۳ و ورزشگاه میثاق با شاخص ۷۸ در وضعیت هوای سالم (زرد) است.

همچنین وضعیت کیفی هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۰۴، پروین با شاخص ۱۰۷ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

امروز دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست.

درحال‌حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به جز شهر اصفهان، شاهین‌شهر، سجزی و مبارکه است که شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر با قرارگرفتن روی عدد ۵۴، سجزی با شاخص ۶۸ و مبارکه با شاخص ۶۴ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک است.