روایتی از دیدارهای صمیمی رئیسی با مردم در چهارگوشه ایران

خادم‌جمهور؛ دولت‌مردمی در وسط میدان
در همین یک‌سال گذشته بارها با اقوام مختلف در استان‌های سراسر کشور نشست و برخاست کرده؛ مشکلات‌ را به چشم دیده و برای رفع‌شان تلاش کرده‌
آمارها نشان می‌دهد رئیس جمهور در این مدت به طور میانگین هر ۹ روز یک سفر داشته‌است. سفرهایی که هرکدام‌شان فرصتی هستند برای خدمت