روابط ناسالم در نظام اداری باید حذف شود

رئیس‌جمهور در جشنواره شهید رجایی: تلفن زدن یک مسئول برای پیگیری کار یک فرد خاص به معنی وجود روابط ناسالم است
باید نظام اداری چنان کارآمد شود که زمینه رشد برای همه افراد در هر زمان و هر مکان وجود داشته باشد.