ببینید | اولین تصاویر از آتش گرفتن اتوبوس مسافربری در محور شیراز به سعادت‌شهر

264 262